Modele ochrony zdrowia

Posted by on feb 20, 2019 in Geen categorie | 0 comments

Système Opieki medycyny w Polsce OD wielu lat przeżywa poważne trudności. W rankingu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia Polska klasyfikuje się na 27. pozycji z 33. 3 4 [5] problemy te przejawiają się: modèle duński jest często określany jako zdroworozsądkowy. Przepisy Konstytucji Królestwa Danii nie zapewniają GWARANCJI dostępności do świadczeń Opieki zdrowotnej. Natomiast Konstytucja gwarantuje jednostkom samorządowym dużą samodzielność w zarządzaniu swoimi sprawami [patrz: art. 82 Konstytucji Królestwa Danii], zaś zakres przekazanych spraw określa Ustawa o samorządzie lokalnym. Organizacja Polityki socjalnej, w tym Opieki zdrowotnej, Jest kompetencją jednostek jednostki lokalnego. À samorząd lokalny określa Priorytety zdrowotne oraz racjonalnie planuje politykę zdrowotną danej prowincji oraz realizuje czynności operacyjne związane z udzielaniem świadczeń.

Raz na Cztery Lata władze prowincji przedkładają rządowi plan Zdrowia, qui Zawiera BPR II medycyny mieszkańców, analizę istniejącej Sieci Placówek Opieki medycyny oraz zasady współpracy z gminami, un także z sąsiednimi prowincjami. Duński modèle Ochrony Zdrowia finansowany jest z budżetu jednostki terytorialnego, CZYLI ze środków pochodzących z budżetu prowincji, zasilanych z ogólnych Danin publicznych. Système jest w entierement kontrolowany przez samorząd prowincji. Rolą rządu zaś jest sprawowanie kontroli nad budżetami prowincji oraz określanie skali pobieranych podatków i wysokości środków z Danin publicznych przekazywanych poszczególnym samorządom lokalnym. Ocenia się, że w Ten sposób Dania zagwarantowała obfite dotarcie do Placówek Opieki zdrowotnej, znosząc jednocześnie bariery finansowe. Modèle rezydualny, zwany modelem X, charakteryzuje się odrzuceniem lub bardzo poważnym ograniczeniem publicznej odpowiedzialności za umożliwienie obywatelom dostępu do Opieki zdrowotnej. Świadczenia zdrowotne są finansowane przez dobrowolne Składki indywidualne. Dominującą rolę entierement Zatem Sektor Prywatny. Obszar Zdrowia publicznego jest odróżniony OD obszaru Zdrowia indywidualnego, un Sektor zdrowotny jest traktowany jako otwarte Pole Aktywności Ekonomicznej. Finansowanie Usług opiera się na ustawy ubezpieczeniach lub na indywidualnym, bezpośrednim finansowaniu. W modelu rezydualnym występuje również Sektor Publiczny; obejmuje Jednak tylko osoby znajdujące się w szczególnej POTRZEBIE, m.in. osoby bardzo biedne Czy też starsze.

Narodowy System Ochrony Zdrowia w Hiszpanii (Sistema Nacional de Salud, SNS) finansowany jest z budżetu państwa, CZYLI z Danin publicznych. Système jest Powszechny, a à oznacza, że Zapewnia opiekę medyczną wszystkim obywatelom oraz imigrantom. Wynika à z art. 42 Konstytucji Hiszpanii: Uznaje się Prawo do Ochrony Zdrowia. Ne władz publicznych należy Organizacja i Ochrona Zdrowia publicznego za pośrednictwem najpiękniejszych o charakterze zapobiegawczym oraz niezb, nych świadczeń i Usług. Ustawa określi prawa i obowiązki wszystkich w tym zakresie.